Usluge

  • Početna
  • Usluge
  • ADR transport

ADR transport

Robe kao što su eksplozivi, plinovi, zapaljive tekućine i krute tvari, otrovi, zarazne tvari, radioaktivni materijali, korozivne tvari i druga razna opasna roba zahtijevaju poseban pristup i sposobnost u organizaciji transporta tih roba.

Međunarodna regulativa (ADR konvencija) definiše uslove pakovanja i transporta ADR robe, a ista se revidira svake dvije godine, te je za organizaciju transporta ADR robe potrebna stalna nadogradnja znanja iz ove oblasti. 

Za organizaciju transporta  ADR robe u mogućnosti smo ponuditi adekvatna licencirana vozila i licencirane vozače prema zahtjevu klase ADR robe koja treba da se transportuje, neovisno da li vam je potrebno jedno vozilo ili više vozila ukoliko treba da se organizuje transport ADR robe kao “konvoj”.